training@safecare.com.vn
 • Home
 • Tin tức
 • Mục đích và ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động

Mục đích và ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động

Mục đích và ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động

Bảo hộ lao động là hoạt động ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động, gia đình người lao động và toàn xã hội. Bảo hộ lao động là một trong các nội dung được quy định chi tiết, cụ thể tại Luật lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Để hiểu rõ hơn về mục đích và ý nghĩa của bảo hộ lao động, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây:

Mục đích bảo hộ lao động hướng tới người lao động

Bảo hộ lao động có mục đích:

 • Bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, thuận lợi, tiện nghi cho người lao động
 • Loại trừ, giảm thiểu các yếu tố nguy hại có thể phát sinh trong quá trình lao động
 • Hạn chế thiệt hại lao động: tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thiệt hại khác cho người lao động
 • Nâng cao năng suất lao động, tăng giá trị của người lao động
 • Bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực lao động.
 • Nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của người lao động.
 • Phát triển kinh tế – xã hội, góp phần phát triển đất nước
Mục đích và ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động
Mục đích và ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động

Ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động

Công tác bảo hộ lao động được Nhà nước, người sử dụng lao động, người lao động vô cùng quan tâm.

Ý nghĩa bảo hộ lao động về mặt chính trị: 

 • Quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo hộ lao động
 • Củng cố lực lượng sản xuất và phát triển quan hệ sản xuất.
 • Chăm lo đến sức khỏe, tính mạng, đời sống của người lao động
 • Xây dựng đội ngũ người lao động mạnh cả về số lượng và thể chất

Ý nghĩa bảo hộ lao động về mặt pháp lý:

 • Là chủ trương của Đảng, Nhà nước
 • Các biện pháp bảo hộ lao động được quy định thành luật, nghị định, thông tư,…
 • Mang tính bắt buộc với người sử dụng lao động, người lao động

Ý nghĩa bảo hộ lao động về mặt khoa học:

 • Là một hoạt động khoa học
 • Áp dụng các biện pháp khoa học – kỹ thuật bảo loại trừ, giảm thiểu các nguy hại trong môi trường lao động
 • Góp phần quyết định trong việc giữ gìn môi trường trong sạch.
  Ý nghĩa bảo hộ lao động về tính quần chúng
 • Đối tượng hướng tới là người lao động, môi trường lao động
 • Ngoài người lao động, người sử dụng lao động đều có trách nhiệm tham gia thực hiện công tác bảo hộ lao động.
 • Tổ chức công tác tuyên truyền, hoạt động tập thể liên quan bảo hộ lao động
  Trên đây là mục đích và y nghĩa của bảo hộ lao động. Hoạt động bảo hộ lao động mang tính chất tập thể và tính trách nhiệm cao. Mỗi cá nhân hãy cùng đóng góp để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh trong cùng môi trường lao động.